Om skoldatorteket

Skoldatateket vänder sig till barn och elever, pedagoger och vårdnadshavare från förskola upp till årskurs 9, för att stödja användandet av digitala lärverktyg i undervisningen samt hjälpa till med anpassningar som behövs.

I vårt uppdrag ingår att visa på möjligheter att använda digitala lärverktyg för att öka elevers måluppfyllelse, framförallt elever i läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och elever i koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter.

Skoldatateket är en del av Centrala barn och elevhälsan(CBEH) i Sölvesborgs Kommun.

Vi kan hjälpa till med

  • Fortbildning/workshops för pedagoger kring digitala lärverktyg, deras användningsområden och vilka möjligheter de kan öppna för eleverna i verksamheterna.
  • Utprovning och utbildning av digitala lärverktyg för elever i behov av dessa
  • Korttidsutlåning av digitala lärverktyg, t.ex. chromebooks, Ipads med tillhörande appar.
  • bevakning av nyheter inom området IKT-pedagogik
  • Tips genom vår hemsida om digitala lärverktyg och användbara program och appar.

Enligt skollagen:

Skollagen: … I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (1 kap 4§) … Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (1 kap 5§) … Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning … (10 kap, mfl)

Jag som för närvarande arbetar på Sölvesborgs Skoldatateket heter Håkan Thelander.